Tájékoztató a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának szabályairól


 

Ez a tájékoztató Önre vonatkozik, ha:

 • au pairként kíván Magyarország területén tartózkodni
 • tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson (pl. egyéni vállalkozó),
 • tartózkodási célja tanulmányok folytatása,
 • száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamra kíván beutazni és Magyarország területén tartózkodni.

Harmadik országbeli állampolgárok Magyarországon csak meghatározott feltételek mellett dolgozhatnak. Főszabály szerint a munkavállalás engedélyköteles.

Mikor nem kell engedély?

A menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, személyek foglalkoztatásához nincs szükség munkavállalási engedélyre.

Mik a vonatkozó jogszabályok?

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezését az alábbi jogszabályok tartalmazzák:a

 • foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.),
 • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Kormány rendelet

Milyen engedélyek léteznek?
Az Flt. alapján a harmadik országbeli állampolgár – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – Magyarország területén

 • az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély, vagy
 • a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély

alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM

BENYÚJTÓ SZEMÉLYE

BENYÚJTÁS HELYE

munkavállalási engedély kérelem

foglalkoztató foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal

munkaerőigény bejelentés

foglalkoztató

foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal

foglalkoztató adatlap foglalkoztató

foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal

MUNKAVÁLLALÁSI  ENGEDÉLY KÉRELEM

A munkavállalási engedély egy általános engedély arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárt az abban meghatározott munkakörben, munkavégzési helyen és időszakban a foglalkoztató foglalkoztathassa.

A munkavállalási engedély iránti kérelmet a foglalkoztatónak kell benyújtania formanyomtatványon a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál.

A munkavállalási engedély kiadásának általános feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó munkakörre megfelelő belföldi munkaerő ne álljon rendelkezésre, illetve a harmadik országbeli állampolgár a munkakör ellátására alkalmas legyen.

 

MUNKAERŐIGÉNY BEJELENTÉS

Annak vizsgálata érdekében, hogy az adott munkakörre megfelelő belföldi munkaerő rendelkezésre áll-e, a foglalkoztató munkaerőigényt jelent be abban a járási hivatalban, amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik. Lehetőség van arra, hogy a munkáltató a munkaerőigény-bejelentést és a munkavállalási engedélyre vonatkozó kérelmet egyidőben a kormányhivatalnál nyújtsa be.

A munkaerőigény bejelentésben a foglalkoztató többek között bejelenti, hogy milyen munkakörben van szüksége munkavállalóra, illetve mennyi fizetést ajánl.

Budapesten a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztálya engedélyezi a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalását.

A munkaerőigény bejelentőlapnak, illetve a munkavállalási engedély iránti kérelemnek tartalmában meg kell egyeznie (pl. munkakör, alapbér, munkavégzés helye, stb.).

A munkaerőigény bejelentés formanyomtatványon benyújtható, beadása  maximum 60 nappal előzheti meg a munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását.

 

FOGLALKOZTATÓ ADATLAP BENYÚJTÁS

Amennyiben a foglalkoztató munkaerőigényt korábban még nem jelentett be, úgy a munkaerőigény bejelentőlappal egyidejűleg a foglalkoztatónak az adatait tartalmazó foglalkoztató adatlapot is be kell nyújtania. A későbbiekben elegendő csak a munkaerőigény bejelentőlapot használni.

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSRŐL, EGYÉB JUTTATÁSOKRÓL, ADÓKRÓL ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL


Milyen fizetésre jogosult a munkavállaló?

A munkavállaló munkabérét a munkaszerződésben kell meghatározni.

Megkülönböztetünk bruttó és nettó munkabért. A munkaszerződésben a bruttó munkabér van feltüntetve, mely nem azonos azzal az összeggel, amelyet a munkavállaló kézhez kap.

A bruttó munkabérből a munkáltató fizeti ki a munkavállaló adóját és járulékait az állam részére. A munkáltató a munkavállaló munkaszerződésben rögzített bruttó munkabérből a Magyar Állam részére az alábbi kifizetéseket teljesíti:

 • 15% személyi jövedelem adó
 • 10% nyugdíjjárulék
 • 8,5% egészségbiztosítási járulék

A munkavállaló a munkaszerződésben megjelölt bruttó munkabére 66,5%-át, azaz a nettó munkabért kapja kézhez.

A jogszabályok előírják a munkáltatók részére, hogy mekkora az a minimális munkabér, amelyet a munkavállalóknak fizetniük kell. A teljes munkaidőben, azaz napi nyolc órában foglalkoztatott munkavállaló alapbéreként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni, mely

 • 2017-ben havonta bruttó 127.500.- Ft, amely nettó 84.788.- Ft
 • 2018-ban havonta bruttó 138.000.- Ft, amely nettó 91.770.- Ft

A  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén

 • 2017-ben havonta bruttó 161 000 Ft, amely nettó 107.065.- Ft
 • 2018-ban havonta bruttó 180 500 Ft, amely nettó 119.700.- Ft

Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy nem akkor kap nagyobb összegű munkabért a munkavállaló, ha rendelkezik közép, vagy felsőfokú végzettséggel, hanem akkor, ha az adott munkakör betöltésének feltétele a közép vagy felsőfokú végzettség.

A részmunkaidőben (tehát napi 8 óránál kevesebb időtartamban) foglalkoztatott munkavállalók a fentieknél kevesebb munkabért kaphatnak.

 

Milyen egyéb juttatásra jogosult a munkavállaló?

A munkavállaló jogosult lehet a munkaszerződés szerint a munkába járás költségeinek megtérítésére, étkezési hozzájárulásra, szolgálati telefonra, lap-topra. Ezen juttatásokat – amennyiben ezeket a munkáltató biztosítja – a munkaszerződésben kell rögzíteni.

Kell-e fizetni az orvosnál, a kórházban?

A munkáltató a munkaviszony kezdetén bejelentést tesz az illetékes hatóságnak a munkaviszonyról. A munkáltató minden hónapban a munkavállaló bruttó munkabéréből megfizet 8,5% egészségbiztosítási járulékot, mely feljogosítja a munkavállalót arra, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai teljes körét igénybe vegye, azaz a munkavállaló az állami kórházakban és a háziorvosnál térítésmentes kezelésre jogosult.

Kell-e adót fizetni a munkavállalónak a Magyar Állam részére a munkabér után?

A munkavállalót nettó munkabérének kézhezvétele után nem terheli adó fizetési kötelezettség a Magyar Állam felé. A munkavállaló adóját a munkáltató fizeti ki a munkavállaló munkaszerződésben rögzített bruttó munkabéréből.

Jár-e a betegség idejére munkabér?

Naptári évenként tizenöt munkanap időtartamot meg nem haladó betegség idejére (betegszabadság) a munkavállaló a munkabérének a 70%-ára jogosult. Egy naptári évben 15 napot meghaladó betegség esetén a munkavállaló „táppénzre” jogosult, mely töredéke a munkabérnek.

Jár-e szabadság esetén munkabér?

Az alap-és pótszabadság időtartamára a munkavállaló megkapja a teljes munkabérét, melyet távolléti díjnak hívunk.

Tájékoztató a munkaviszony legfőbb tartalmi elemeiről


Hogyan jön létre a munkaviszony?

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, melyet írásba kell foglalni. A munkaszerződés módosítása szintén írásban történik. A munkaviszony részletes szabályait a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza.

Milyen időtartamra jön létre a munkaviszony?

A munkaviszony létre jöhet határozott vagy határozatlan időtartamra. A határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg. A munkaviszony időtartamát befolyásolja, hogy az adott munkavállaló meddig tartózkodhat Magyarország területén tartózkodási engedély alapján.

Mik a munkaszerződés tartalmi elemei?


A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a

 • munkavállaló alapbérében;
 • munkavállaló munkakörében;
 • a munkaviszony időtartamában;
 • a munkavégzés helyében;
 • próbaidő kikötés esetén a próbaidő legfeljebb három hónapig terjedő időtartamában.

A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

A kiadvány tartalmában foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, továbbá, az Európai Bizottság és a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az ebben foglaltakért.